Daftar Sulinggih

HomeNo. NIK Nama Sulinggih Nama Welaka Status JKN
1 5105043112470070 I Nyoman Ruta Ida Pandita Mpu Yoga Natha
2 5105047112490050 Ni Nyoman Suatini Ida Pandita Mpu Istri Yoga Natha
3 5105033112510090 Sudamin Ida Pedanda Gede Kediri Putra Keniten
4 5105045607450000 Ida Pandita Sri Empu Galuh Silapatni Sri Mpu Galuh Sila Natha Bawana
5 5105021207690000 Ida Bagus Made Subrata Ida Pedanda Gede Manuaba
6 5105024707730000 Ida Ayu Sri Ardhani Ida Pedanda Istri Ngurah
7 5105036808540000 Ida Pedanda Istri Made Gelgel Ida Pedanda Istri Made Gelgel
8 5105030107410040 I Nengah Siman Ida Pandita Mpu Nabe Suranata Paramayoga
9 5105033112470050 I Wayan Suwenten Ida Pandita Mpu Paramayoga Darma Dyaksa
10 5105037112500140 Ni Nengah Wardani Ida Panditi Istri Yoga Darma Dyksa